Lập Báo cáo kết quả thực hiện các công trình

Ngày đăng: 11:51 AM 16/10/2017 - Lượt xem: 248

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

 

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là Nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác đọng môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

 

      1.Căn cứ pháp luật quy định

                                    

- Luật Bảo vệ môi trường  số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

  • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
    - Nghị định số 179/2013NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định vè xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

    2.Đối tượng phải lập báo cáo

   Đối tượng phải lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là tất các dự án được yêu cầu phải thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được thể hiện cụ thể tại Cột 4 trong bảng Phụ lục II các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính Phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Các dự án đã được cấp giấy xác nhận ĐTM, KHBVMT và Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường có quy mô, tính chất tương đương với các dự án được quy định tại Cột 2 và yêu cầu cần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường tương ứng với quy mô, tính chất của dự án tại Cột 4 tại Phụ lục II. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là cơ quan phê duyệt, xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của dự án.
3. Điều kiện và hồ sơ cần thiết để doanh nghiệp lập báo cáo hoàn thành ĐTM


- Để được xác nhận báo cáo hoàn thành ĐTM khi kiểm tra việc thực hiện các công trình,, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

– Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đạt đúng quy chuẩn hiện hành.

 

4.Hồ sơ báo cáo

 

4.a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 

a.1- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu (phụ lục 4.2);

a.2 – Một bản sao quyết định phê duyệt kèm theo bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

a.3- Năm (05) báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo mẫu (phụ lục 4.3). Trường hợp dự án nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, chủ dự án phải gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm để phục vụ công tác kiểm tra;

 a.4 Phụ lục kèm theo với số lượng bằng số lượng báo cáo kết quả thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án quy định tại điểm a.3.

Các phụ lục gửi kèm bao gồm: bản vẽ hoàn công và kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được tương mại hóa; các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu; biên bản nghiệm thu và các văn bản khác có liên quan đến các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

4.b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


5.Nội dung  báo cáo

 

Nội dung của báo cáo trình bày các công trình bảo vệ môi trường đã được đầu tư xây dựng của dự án bao gồm: công trình thu gom, xử lý nước thải; công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại; công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác cũng như kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, cụ thể như sau:

5.1. Công trình xử lý nước thải

Mô tả các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước; vị trí của các công trình này kèm theo sơ đồ minh họa;

Công trình xử lý nước thải đã được xây lắp: mô tả rõ về quy trình công nghệ, quy mô công suất, các thông số kỹ thuật của công trình, các thiết bị đã được xây lắp đảm bảo đáp ứng về nhu cầu xử lý nước thải phát sinh từ dự án và chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép;

Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải

5.2. Công trình xử lý bụi

Liệt kê đầy đủ các công tình, biện pháp xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt

Nguồn gốc và hiệu quả xử lý của thiết bị xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt

Kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý bụi, khí thải

5.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Mô tả công trình lưu giữ chất thải rắn; nêu rõ quy mô, thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải rắn trong trường hợp chủ dự án tự xử lý

5.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Mô tả công trình lưu giữ chất thải nguy hại; nêu rõ quy mô, các thông số kỹ thuật kèm theo thiết kế chi tiết của các công trình xử lý chất thải trong trường hợp chủ dự án tự xử lý

5.5. Các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có)

Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án, bao gồm:

Các bản vẽ kỹ thuật hoặc hồ sơ thuyết minh công trình bảo vệ môi trường;

- Các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận của các thiết bị xử lý môi trường đồng bộ nhập khẩu hoặc đã được thương mại hóa;

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải;

- Biên bản nghiệm thu các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến công trình bảo vệ môi trường.

- Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

 - Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 - Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt

 - Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

 - Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

 - Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường

 Tùy theo vị trí và đặc trưng ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

6.Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Nộp tại cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM 

- Chi cục – sở tài nguyên môi trường đối với các báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp sở quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014

- Bộ tài nguyên môi trường đối với trường hợp không nộp cấp sở

 Theo ghi nhận trong quá trình tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng bản báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường là một hồ sơ môi trường mà các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thường không thực hiện đúng theo quy định của Luật, Nghị định và Thông tư về môi trường trước khi đi vào vận hành, hoạt động chính thức. Nếu vi phạm, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 11 của Nghị định số 179/2013NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định vè xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thực hiện lập báo cáo kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường để được cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔNG THỊNH

Địa chỉ: Số 407 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 024 3215 1521     Hotline : 0904 101 575 

Email: dongthinhxd@gmail.com